Garantija
 1. Atsevišķām Veikals.buk.lv interneta veikalā piedāvātajām precēm ir ražotāja garantija.
 2. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš dažādām precēm ir atšķirīgs, tas var būt līdz pieciem gadiem. Informāciju par ražotāja garantijas termiņu Tevis izvēlētajai precei meklē preces aprakstā vai jautā Veikals.bguk.lv klientu konsultantam.
 3. Nebēdā, ja ražotājs precei būs noteicis garantijas termiņu, kas īsāks par diviem gadiem! Likumiskās garantijas ietvaros, patērētājs ir tiesīgs 24 mēnešu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai tam paredzētājam mērķim un tikai mājsaimniecībā.
 4. Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināta tikai Ražotāja noteiktā garantija.
 5. Iegaumē! Ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja Tu vari uzrādīt: –
  1. pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme);
  2. ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā);
  3. Informāciju par sertificētajiem ražotāja servisa centriem vari atrast, ražotāja vai izplatītāja garantijas kartē, zvanot ražotājā pārstāvniecībai vai uz preces iepakojuma norādītajam izplatītājam, vai arī zvanot, vai rakstot e-pastu SIA SANA Global.
 6. Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (aksesuāriem), barošanas elementiem (baterijas, akumulatori, telefona, portatīvo datoru planšetdatoru komplektā esošie akumulatori), piederumiem kuriem ir ierobežots resurss (drošinātāji, austiņas, mikrofoni), kā arī skaistuma precēm, kosmētikai un aksesuāriem.
 7. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā, ja:
  1. bojājumiem, kas radušies pircēja, lietotāja vainas dēļ:
  2. precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi;
  3. prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav eksplutēta tā, kā tas ir norādīts lietošanas instrukcijā;
  4. prece, kas ir bojāta lietotāja dēļ (piemēram- saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, saplaisājis ekrāns, ieliets ūdens tam neparedzētajās vietās, nepareiziem līdzekļiem kopta prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju);
  5. ja bojājums būs radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi);
  6. ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas;
  7. dabiska elementu nolietojuma gadījumos;
  8. ja esi izmantojis nestandarta barošanas blokus, piederumus un rezerves daļas, kā arī izejmateriālus (kārtridži, toneri u.c.), ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas būs izraisījis šīs prece bojājumus;
  9. papildus aprīkojumam garantija netiek piemērota (baterijas, austiņas, savienojoši kabeļi, lādēšanas ierīces, pults);
  10. izmantosi preci ražošanas vai profesionāliem mērķiem (ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem);
  11. garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas transportēšanas rezultātā.
 8. Salaboto preci, kas nav smagāka par 10 kg varam piegādāt Tev vēlamā vietā. Maksa par šo pakalpojumu ir 7 €. Ja vēlies izmantot šo iespēju, zvani pa tālruni 26233228.
 9. Pirms preces nodošanas remontā parūpējies par datu drošību. Garantijas servisa centri negarantē datu saglabāšanu, tāpēc nodrošinies ar datu rezerves kopijām.
 10. Gadījumā, ja prece ir sabojājusies, Tev ir šādas iespējas: – uzreiz dodies uz ražotāja vai izplatītāja garantijas talonā norādīto servisa centru (neizmirsti pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu!!!); – nāc pie mums (neizmirsti pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu (ja tāds iekļauts ražotaja!!!); – raksti uz mūsu e-pasta adresi, Tevi uzklausīs un ieteiks labāko risinājumu.
 11. Gadījumā, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, bet klients atsakās no maksas remonta, tad klientam ir jāsedz diagnostikas izmaksas, un klients saņem Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Ja klients piekrīt maksas remontam, tad diagnostikas izmaksas nav jāsedz.
 12. Pirms nodot servisa apkalpošanai datortehniku vai mobilo telefonu, nepieciešams parūpēties par iekārtā esošo datu saglabāšanu, izveidojot rezerves kopiju, jo servisa apkalpošanas laikā dati var tikt neatgriezeniski zaudēti. Garantijas servisa centri negarantē datu saglabāšanu jo tas neietilpst garantijas nosacījumos.
 13. Lai preces labošana noritētu ātrāk, mēs iesakām pircējiem pašiem griezties kādā no ražotāja norādītajiem servisa centriem.
Pretenziju un sūdzību pieteikšanas un izskatīšanas kārtība
 1. Pretenzijas pieteikšanas laiks par iegādātām precēm ir 24 mēneši no preces pirkuma brīža.
 2. Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem atklājas sešu mēnešu laikā pēc preces iegādes, uzskatāms, ka tā eksistēja preces iegādes dienā, izņemot gadījumu, kad šāds pieņēmums ir pretrunā ar preces raksturu vai neatbilstības veidu.
 3. Ja iegādātā prece izrādās neatbilstoša, patērētājam ir tiesības pieprasīt:
 4. 1. Vispirms – lai bez atlīdzības (tajā skaitā bez preces nosūtīšanas, darba, materiālu un citu izmaksu atlīdzināšanas) un saprātīgā termiņā novērš preces neatbilstību VAI apmaina preci, izņemot ja tas nav iespējams vai ir nesamērīgi. Jāņem vērā arī preces raksturs, kā arī paredzamo tās lietošanas nolūks.
  2.  Ja neatbilstību novēršanu nepaveic saprātīgā termiņā vai neapmaina preci, neradot neērtības, patērētājam ir tiesības uz:
 5.      Cenas attiecīgu samazinājumu
 6.      Līguma atcelšanu un naudas atmaksu (izņemot, ja neatbilstība ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt iespējas preci izmantot)
 7.      Samazinot cenu vai atceļot līgumu, var ņemt vērā preces nolietojumu vai labumu, ko patērētājs guvis, lietojot preci un par ko līgumslēdzēju puses nav vienojušās
 8. Ja rodas strīds ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, tas vispirms risināms pārrunu ceļā, cenšoties panākt vienošanos – mutiski vai rakstiski.
 9. Pārdevēja pienākums – sniegt atbildi/ piedāvājumu risinājumam – parasti 15 darbdienu laikā. Atteikums jāpamato.
 10. Ja neizdodas strīdu atrisināt, patērētājs var vērsties:
 11. 1. Patērētāju tiesību aizsardzības centrā pēc palīdzības
 12. 2. Pie attiecīgās jomas ārpustiesas strīdu risinātāja, piemēram, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, pie Latvijas Komercbanku asociācijas ombuda, Latvijas apdrošinātāju asociācijas ombuda u.c.
 13. 3. Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrā sniegtā palīdzība strīda risināšanā nav nodrošinājusi rezultātu un attiecīgajā jomā ir iespējams sasaukt komisiju
 14. 4. Tiesā, tai skaitā saskaņā ar procedūru par maza apmēra prasībām
 15. Ārpustiesas strīdu risināšanas kārtība:
  1. Sūzdību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam ieniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi veikals @ buk.lv. Sūdzība tiks izskatīta 7 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto adresi.
  2. Ja, sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risinašanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu norādot
  3. – vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
  4. – iesnieguma iesniegšanas datumu;
  5. – strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.
  6. Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām ārpustiesas strīdu risinātājiem:
  7. – Strīdu izšķiršana tiešsaitē: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=LV
  8. – Strīdu risināšanas process: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process
  9. – Ārpustiesas strīdu risinātāju datubāze: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze
  10.  Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisija:
  11.  Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010
  12.  Tālr.: 65452554;
  13.  e-pasts: [email protected]
  14.  mājaslapa: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0
  15.  Maksa: Bez maksas
  16.  Valodas: Iesniegumus var iesniegt atbilstoši Valsts valodas likumam
Atteikuma tiesības
 1. Tu vari izmantot atteikuma tiesības un atgriezt preci 14 kalendāra dienu laikā no brīža kad esi ieguvis preces valdījumā, neminot atgriešanas iemeslu.
 2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Tev ar nepārprotamu paziņojumu, izmantojot www.Xnet.lv ievietotās veidlapas par atteikuma tiesību izmantošanu paraugu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu) ir jāinformē SIA SANA Global, juridiskā adrese: Nākotnes iela 20, Jelgava, LV-3008, telefons: 26233228, e-pasts: veikals[at]buk.lv par lēmumu atteikties no pirkuma. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots pietiek, ja savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīsi pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
 3. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad Tu esi ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko Tu esi norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā. Lai izvairītos no pārpratumiem, preces saņemšanas brīdī pārliecinies vai tā pilnībā atbilst pasūtītajai – ražotājs, modelis, krāsa, izmērs un citi būtiski parametri.
 4. Ja Tu atteiksies no šī līguma, SIA SANA Global atmaksās visus no Tevis konkrētā distances līguma ietvaros saņemtos maksājumus, neskaitot piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs atgriezāt preci), ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad SIA SANA Global tika informēts par Tavu lēmumu atteikties no šī līguma. SIA SANA Global var aizturēt naudas atmaksājumu līdz brīdim, kad SIA SANA Global būs saņēmis patērētāja nosūtītās, atgrieztās preces.
 5. Izmantojot atteikuma tiesības Tev būs jāsedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad SIA SANA Global ir piekritis segt šīs izmaksas. Maksimālās preces atgriešanas izmaksas varētu būt aptuveni 60 EUR (atkarībā no preces tipa un svara) vai saskaņā ar Latvijas Pasta vai cita kurjeru pakalpojumu sniedzēja norādītājām izmaksām.
 6. Atceries, izsūtot preci Tev jānodrošina tās iepakojums tāds, lai transportējot precei nevarētu rasties bojājums. Lai, izvairītos no pārpratumiem, mēs iesakām preci nosūtot atpakaļ to arī apdrošināt, pretējā gadījumā par preces bojājumiem atbildību uzņemies Tu.
 7. Ja vēlies izmantot atteikuma tiesības atceries, ka Tu esi atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos. Tāpēc ņem vērā, ka atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Tev ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Izmantojot atteikuma tiesības, Tu esi atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.
 8. Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punkts nosaka ka, patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja
  • * Preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
  • * Prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai ja prece ir nepārprotami personalizēta
  • * Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
  • * Patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ (tādām precēm, kā el.zobu birste, epilators, el.bārdas skuveklis, bārdas/matu trimmeris, el.matu griežamā mašīna, matu taisnotāji, manikīra un pedīkīra piederumi, apakšveļa, zeķes un zeķubikses, smaržas, kosmētikas līdzekļus, ausīs ieliekamās audio austiņas, krūts piena sūknīšus, biotualetes, sadzīves ķīmijas produktus un citas tamlīdzīga rakstura preces,);
  • * Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
  • * Patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
  • * Līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu;
 9. SIA “SANA Global” vērš uzmanību uz to, ka konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, var vērsties tiesā ar prasības pieteikumu pret Patērētāju par SIA “SANA Global”  radīto zaudējumu segšanu, kas radušies Patērētāja rīcības rezultātā.
 10. SIA SANA Global neuzņemas atbildību par to, ja klients preci nav izņēmis no pakomāta, vai pieņēmis no piegādātāja.
   1. 10.1.

  Ja preces nepieņemšananas dēļ SIA SANA Global radušās izmaksas par preces atpakaļ nosūtīšanu, sūtīšanas maksa tiek atskaitīta no atmaksājamās summas par atgriezto preci.

 11. Lietojot veikals.buk.lv klients piekrīt, ka ir iepazinies un piekrtīt šiem noteikumiem.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping